Regulamin aplikacji Xpertis

 

Obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.

 

 • 1
  Definicje

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Aplikacja – aplikacja mobilna oraz aplikacja webowa osadzona na stronie internetowej xpertis.cloud należące do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługę.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – XPERTIS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Za Dębami 3 (05-075 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001058038, posiadającej numer NIP: 9522246093 oraz numer REGON 526386222, kontakt z Usługodawcą — adres e-mail: contact@xpertis.io

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami).

Użytkownik –osoba fizyczna która korzysta z Usług świadczonych w ramach Aplikacji.

Dane osobowe – dane Użytkownika, tj. adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko.

 • 2
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • cele Aplikacji,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi w Aplikacji nieodpłatnie niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • 3
  Cele Serwisu

Celem Aplikacji jest udostępnienie bazy testów – Treningów wiedzy, umożliwienie ich rozwiązania, rywalizacji z innymi Użytkownikami oraz jeśli Użytkownik wyrazi takie życzenie otrzymania certyfikatu.

 • 4
  Zawarcie umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego zarejestrowania się w Aplikacji, tj. założenia konta Użytkownika oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 2. Prawidłowa rejestracja w Aplikacji polega na podaniu adresu e-mail oraz nicku, a także wskazania języka w jakim Użytkownik chce korzystać z Aplikacji.
 3. W każdym momencie Użytkownik może samodzielnie wygenerować sobie certyfikat potwierdzający jego wiedzę na podstawie zrealizowanych testów. Certyfikat może zawierać jego imię i nazwisko, z zastrzeżeniem, że zarówno wygenerowanie certyfikatu, jak i wskazanie w nim imienia i nazwiska Użytkownika jest opcjonalne.
 4. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji oświadcza, że podany przez niego adres e-mail należy do niego, a dane przez niego wskazane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany podczas rejestracji w Aplikacji.
 6. Adres poczty elektronicznej stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usługi.
 7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 8. Z Aplikacji mogą skorzystać osoby, które ukończyły 13 lat. Aplikacja w Pakiecie podstawowym nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków prawnych dla osób małoletnich.
 • 5
  Usługi wchodzące w zakres Aplikacji
 1. Baza technicznych Treningów wiedzy – Aplikacja, w wersji webowej oraz mobilnej, umożliwiająca wypełnianie testów za pomocą sieci internet, monitorowania swoich postępów, rywalizacji z innymi Użytkownikami oraz opcjonalnie otrzymania certyfikatu, potwierdzającego wiedzę, na podstawie wypełnionych testów. W ramach tej Usługi Usługodawca oferuje następujące pakiety:
 1. „Pakiet podstawowy” – bezpłatny.
 2. „Pakiet Premium” – pakiet płatny, według cennika Usługodawcy dostępnego w Aplikacji.
 3. „Pakiet Premium +” – pakiet płatny, według cennika Usługodawcy dostępnego w Aplikacji.
 1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Aplikacji, służący do kontaktu Użytkownika z Usługodawcą, zgłaszania problemów technicznych, reklamacji oraz innych tematów, w których Użytkownik może chcieć skontaktować się z Usługodawcą.
 2. Reklamy – Usługodawca świadczy również usługi reklamowe, dzięki czemu w wybranych miejscach w Aplikacji pojawiają się widoczne dla Użytkowników reklamy.
 • 6
  Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług, tj. po akceptacji przez Użytkownika regulaminu.
 • 7
  Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji,
  • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem świadczonych Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Aplikacją, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z niej w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz korzystania z niej w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu Aplikacji oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Aplikacji. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 • 8
  Warunki płatności
 1. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z płatnych pakietów, tj. „Pakietu Premium” lub „Pakietu Premium +”, Użytkownik może dokonać takiego zakupu z poziomu Aplikacji, wchodząc w zakładkę „Subskrypcja”. W tym celu należy wybrać metodę płatności, podać dane niezbędne do dokonania płatności, w tym imię, nazwisko oraz adres lub inne wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Aktualny cennik pakietów płatnych widoczny jest w Aplikacji.
 3. Pakiet podstawowy jest pakietem bezpłatnym.
 • 9
  Odpowiedzialność
 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 • 10
  Ochrona danych osobowych
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności.
 • 11
  Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (adres poczty elektronicznej, nick oraz imie i nazwisko, a w przypadku składania reklamacji poprzez formularz kontaktowy wystarczy podanie imienia i nazwiska),
  • przedmiot reklamacji (czego dotyczy reklamacja),
  • uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  • przez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji,
  • na adres Usługodawcy: Xpertis sp. z o.o., ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa,
  • na adres poczty elektronicznej: contact@xpertis.io
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w reklamacji adres osoby składającej reklamację.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.
 • 12
  Dane kontaktowe Usługodawcy

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji lub pisemnie na adres Usługodawcy: Xpertis sp. z o.o., ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, adres e-mail: contact@xpertis.io

 

 • 13
  Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego konta w Aplikacji.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik, który posiada jeden z płatnych pakietów Aplikacji, usunie swoje konto z Aplikacji, wówczas kwota za niewykorzystany czas korzystania z płatnego pakietu nie jest zwracana.
 4. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Xpertis sp. z o.o., ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, adres e-mail: contact@xpertis.io
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Użytkownika (nick) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania w Aplikacji przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia konta i rejestracji w Aplikacji,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usługi.
 6. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 • 14
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Aplikacji, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie informacji w Aplikacji.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 13 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.